– Kino bez granic

Trzy dni letnich seansów, muzyki na żywo i animacji związanych ze światem “starego kina”. Wszystko to na Przedmieściu Nyskim, wszystko to dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG Polska – Saksonia 2014-2022.

I. Okres realizacji
– rozpoczęcie rzeczowej realizacji: 01.07.2021r.
– planowane zakończenie rzeczowej realizacji: 08.10.2021r.

II. Informacje o finansowaniu
– łączne wydatki: 23.367,82 EUR
– wartość dofinansowania z EFRR: 19.862,64 EUR

III. Cel projektu
Wzmocnienie współpracy i budowanie więzi pomiędzy mieszkańcami Europa Miasta Zgorzelec/Görlitz poprzez wspólne polsko-niemieckie spotkania kinowe.

IV. Opis projektu
Projekt realizowany będzie w Zgorzelcu od lipca do października 2021r. Główne działanie projektowe zaplanowano w lipcu (30-31.07) i 1-go sierpnia 2021. Działania odbywać się będą w plenerze na ul. Daszyńskiego (Bulwar Grecki). Tematem będą seanse kinowe oparte o produkcje kina niemego. Przez 3 dni (piątek, sobota, niedziela) uczestnicy wezmą udział w plenerowych działań muzyczno-filmowo-teatralnych, przypominających lata świetności kina sprzed epoki dźwięku. Przez 2 dni (piątek, sobota) uczestnicy wezmą udział w 2 plenerowych seansach kina niemego każdego dnia. Pokazom filmowym, które odbywać się będą na Bulwarze Greckim (ul. Daszyńskiego) towarzyszyć będzie muzyka na żywo wykonywana przez zespół muzyczny. Ponadto zaprezentowany zostanie  plenerowy spektakl pantominy (1 dzień – sobota, Bulwar Grecki, ul. Daszyńskiego). Przybliży on historię kina niemego przenosząc widzów do początku XX w. Trzeciego dnia (niedziela) projekt przewiduje również działania dla najmłodszych uczestników tj. plenerowy pokaz PL i DE bajek animowanych. Odbędzie się on na Bulwarze Greckim – ul. Daszyńskiego w Zgorzelcu w niedzielę (1 dzień ok. od g.12:00-16:00). Kolejnym elementem będzie jedna z popularniejszych form obcowania z kulturą tj. plenerowy koncert muzyki filmowej. Koncert odbędzie się na Bulwarze Greckim (ul. Daszyńskiego) w Zgorzelcu. Wszystkie działania przyczynią się do wzmocnienia relacji pomiędzy uczestnikami. Wszystkie działania przewidziane do realizacji w ramach niniejszego projektu będą skierowane do mieszkańców obszaru wsparcia.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG Polska – Saksonia 2014-2022.

Projekttitel: Kino Ohne Grenzen

I. Laufzeit des Projektes
– geplanter Beginn: 01.07.2021r.
– geplanter Abschluss: 08.10.2021r.

II. Geplante Finanzierung
– Gesamtausgaben: 23.367,82 EUR
– Beantragte EFRE-Fördersumme: 19.862,64 EUR

III. Projektziel
Stärkung der Zusammenarbeit und Aufbau von Beziehungen zwischen den Bewohnern von Europa-Stadt Zgorzelec/Görlitz durch gemeinsame deutsch-polnische Kinotreffen.

IV. Projektbeschreibung
Das Projekt wird von Juli bis Oktober 2021 in Zgorzelec durchgeführt. Die Hauptprojektaktivität ist für Juli (30-31.07) und für 1. August 2021 geplant. Die Aktivitäten finden unter freiem Himmel in der Daszyńskiego Strasse (Bulwar Grecki / Griechischer Boulevard) statt. Das Thema sind Kinovorführungen, die auf Stummfilmproduktionen basieren. Während 3 Tagen (Freitag, Samstag, Sonntag) werden die Teilnehmer an Open-Air-Musik-, Film- und Theateraktivitäten teilnehmen, die an die Blütezeit des Stummfilms erinnern. Während 2 Tagen (Freitag, Samstag) nehmen die Teilnehmer täglich an 2 Stummfilmvorführungen im Freien teil. Die Filmvorführungen, die auf dem Griechischer Boulevard (Bulwar Grecki) in der Daszyńskiego Strasse stattfinden, werden von einer Musikband mit Live-Musik begleitet. Darüber hinaus wird ein Pantomime-Spektakel unter freiem Himmel präsentiert (1 Tag – Samstag, Bulwar Grecki , Daszyńskiego Strasse).  Es wird die Geschichte des Stummfilms näher bringen, indem es das Publikum in die Anfänge des 20. Jahrhunderts versetzt. Am dritten Tag (Sonntag) umfasst das Projekt auch Aktivitäten für die jüngsten Teilnehmer, d.h. eine Oper-Air-Show mit Zeichentrickfilmen (DE und PL). Sie findet am Sonntag (1 Tag, ca. 12.00-16.00 Uhr) in der Daszyńskiego Strasse (Bulwar Grecki) in Zgorzelec statt. Ein weiteres Element ist eine der beliebtesten Formen der Umgangs mit der Kultur, nämlich das Filmmusikkonzert unter freiem Himmel. Das Konzert findet in der Daszyńskiego Strasse (Bulwar Grecki) in Zgorzelec statt. Alle Aktivitäten tragen zur Stärkung der Beziehungen zwischen den Teilnehmern bei. Alle Aktivitäten, die im Rahmen dieses Projekts durchgeführt werden sollen, richten sich an die Bewohner des Fördergebiets.

Das Projekt wird aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmitteln im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen-Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.

Do góry