– Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu

Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.zgorzelec.eu

Data publikacji strony internetowej: 26.03.2017r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 31.08.2020r.

Stan dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 •  Serwis nie posiada transkrypcji audio tekstu. Funkcja ta jest dostępna w nowoczesnych przeglądarkach internetowych np. Microsoft Edge (skrót klawiaturowy Ctrl+Shift +U), dlatego sugeruje się używania tej właśnie przeglądarki do zapoznawania się z treścią strony ww.mdk.zgorzelec.eu
 • Filmy, do których udostępniamy linki na stronie, mogą nie posiadać napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Materiały te publikowane są na stronie YT i bazujemy w tym względzie na dostępnej na tej platformie technologii. Ustawienia kanału mają włączoną opcję automatycznego generowania napisów, jednak nie zawsze funkcjonuje ona poprawnie.
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany.
 • Obiekty graficzne nie posiadają adekwatnych tekstów alternatywnych.
 • Linki prowadzące do dokumentów nie mają podanych formatów oraz rozmiarów plików.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza konieczność poniesienia wysokich kosztów, które oceniamy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.  

Wyłączenia
Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku.Treści zewnętrzne.

Przygotowanie deklaracji dostępności
Data sporządzenia deklaracji: 2021.05.04.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022.12.14.

Skróty klawiaturowe
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Janusz Pawul.
e-mail: j.pawul@zgorzelec.eu
telefon: 757 752 415

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

 • Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
 • Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
 • Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.

Organ nadzorujący: Urząd Miasta Zgorzelec
e-mail: urzad@zgorzelec.eu
tel. +48 75 77 59 900
adres:
ul. Domańskiego 7
59-900 Zgorzelec

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:
Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu, ul. Parkowa 1
1. Do budynku prowadzą dwa wejścia, w tym jedno znajdujące się na poziomie zero i jedno na poziomie +1.
2. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od strony parkingu przy ul. Wolności na poziomie +1.
3. Recepcja/portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego w głębi budynku.
4. Wejście dla osób na wózkach inwalidzkich znajduje się od strony łącznika ul. Parkowej i Wolności (od strony amfiteatru). Tam znajduje się także dolna stacja windy, dzięki której dla osób niepełnosprawnych są dostępne: cały hol i wszystkie pomieszczenia, do których prowadzą z niego wejścia (sala widowiskowa, sala konferencyjna, sala kameralna, garderoba i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych) oraz korytarz/balkon na poziomie +2, z którego prowadzą wejścia do kina PozaNova, Galerii MDK, pracowni tanecznej oraz ogólnodostępnych toalet.
5. Niedostępna dla osób na wózkach jest pracownia teatralna.
6. Przed budynkiem jest obszerny parking, jednak nie ma wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe
Na stronie istnieją ułatwienia przeglądania treści przez osoby niedowidzące:
– zmiana wielkości czcionki;
– zmiana kontrastu.

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo, część z nich, m.in. w celu ułatwienia dostępu do tych treści, umieszczamy ponownie na tej stronie internetowej.

Do góry