– Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

Status pod względem zgodności z ustawą strony www.mdk.zgorzelec.eu

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Serwis posiada niepoprawną strukturę nagłówkową,
 • Obiekty graficzne nie posiadają adekwatnych tekstów alternatywnych,
 • Niektóre odnośniki graficzne nie posiadają opisów alternatywnych,
 • Na stronie są linki niezrozumiałe poza kontekstem wizulanym, w którym zostały umieszczone,
 • Na stronie brakuje linków z przekierowaniem do głównej treści,
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany,
 • Linki prowadzące do dokumentów nie mają podanych formatów oraz rozmiarów plików.
 • Serwis nie posiada transkrypcji tekstu na audio. Funkcja ta jest dostępna w przeglądarce internetowej Microsoft Edge (skrót klawiaturowy Ctrl+Shift +U), dlatego sugeruje się używania właśnie tej przeglądarki do zapoznawania się z treścią strony ww.mdk.zgorzelec.eu

  Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Janusz Pawul.
e-mail: j.pawul@zgorzelec.eu
telefon: 75 77 52415

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy, niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:
Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu, ul. Parkowa 1

– Do budynku prowadzą trzy wejścia znajdujące się na poziomie zero. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od strony parkingu przy ul. Wolności. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego w głębi budynku. Wejście dla osób na wózkach inwalidzkich znajduje się od strony łącznika ul. Parkowej i Wolności (od strony amfiteatru). Tam znajduje się także dolna stacja windy, dzięki której dla osób niepełnosprawnych są dostępne: cały hol i wszystkie pomieszczenia, do których prowadzą z niego wejścia (sala widowiskowa, sala konferencyjna, sala kameralna, garderoba i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych) oraz korytarz/balkon na poziomie +1 z którego prowadzą wejścia do kina PozaNova, Galerii MDK, pracowni tanecznej oraz ogólnodostępnych toalet. Niedostępna dla osób na wózkach jest pracownia teatralna.
– Przed budynkiem jest obszerny parking, jednak nie ma wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
– Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
– W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
– W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do góry