– Spływ na byle czym 2019

Scheduled Zapowiedzi

Mamy nadzieję, że to będzie jednak spływ, a nie bieg, choć biorąc pod uwagę ostatnie upały, brak opadów i aktualny stan Nysy Łużyckiej… zdarzyć się może wszystko. Ale, co tam. Tak, czy śmak, się odbędzie. Znów podczas Jakubów, znów w sobotę (24 sierpnia) i znów czekamy na Wasze zwariowane pomysły i ich realizacje. Do zgarnięcia jest pula nagród w wysokości 5 tys. zł (2,5 tys. za I miejsce; 1,5 tys. zł za II miejsce i 1 tys. zł za III miejsce). Dodatkowo każda załoga otrzyma po przedstawieniu rachunków zwrot kosztów budowy pływającej konstrukcji do wysokości 100 euro. A to też jeszcze nie wszystko! Dzięki temu, że tegoroczny Spływ na byle czym, zyskał dofinansowanie z funduszy UE, wszystkim załogantom zapewniamy darmowe przekąski i popitki w ramach Festynu Rodzinnego, który odbędzie się w dniu zawodów w miejscu startu spływu, czyli na lewym brzegu Nysy w Görlitz – Uferpark. Ale uwaga, śpieszcie się ze zgłoszeniami, bo liczba załóg dopuszczonych do udziału jest ograniczona i wynosi 16 (8 załóg z Polski i 8 z Niemiec).
Na zgłoszenia czekamy do 20 sierpnia pod adresem mailowym: j.pawul@zgorzelec.eu Przed wysłaniem zgłoszenia koniecznie zapoznajcie się z REGULAMIN SPŁYWU NA BYLE CZYM JAKUBY 2019’.

 

REGULAMIN SPŁYWU NA BYLE CZYM JAKUBY 2019’

§1.

Organizatorami spływu są:

Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH
Brüderstraße 9
02829 Görlitz | Deutschland
Tel.: +49 (0) 3581 – 67 24 20
e-mail: kultur.service@goerlitz.de

Miejski Dom Kultury
ul. Parkowa 1
Zgorzelec 59-900| Polska
Tel.: +48 75 77 52 415
e-mail: mdk@zgorzelec.eu

§2.
Czas i miejsce:

1. Zawody mają charakter jednodniowy i odbywają się 24 sierpnia 2019 r. (sobota) na wyznaczonym przez organizatorów odcinku rzeki Nysa Łużycka w godzinach od 16.00 do 17.00.
2. Zgłoszone do udziału w spływie konstrukcje będą prezentowane jury i publiczności w miejscu startu, na nabrzeżu w Görlitz – Uferpark w dniu zawodów od godz. 14.00.
3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu zawodów o godz. 18.00 na moście Staromiejskim.

§3.
Warunki uczestnictwa

1.W zawodach mogą brać udział wyłącznie konstrukcje mogące samodzielnie utrzymać się na wodzie, wykonane własnoręcznie przez uczestników spływu i dopuszczone przez organizatorów.
2. Konstrukcje pływające mogą być poruszane jedynie siłami natury lub przy pomocy siły mięśni członków załóg.
3. Maksymalna liczba konstrukcji dopuszczonych do zawodów wynosi 16, przy czym strona polska ma zagwarantowanych 8 miejsc i tyle samo strona niemiecka. Decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Załoga składa się minimum z 2, maksymalnie z 4 osób.
5. Każdy z członków załogi musi być pełnoletni.
6. Zgłoszenia do spływu w postaci zdjęć konstrukcji pływającej i danych kontaktowych jednego z członków załogi będą przyjmowane drogą elektroniczną do 20 sierpnia br. na adres poczty internetowej:
a) j.pawul@zgorzelec.eu – adres mailowy dla uczestników z Polski,
b) katarzyna.wilk-sosnowska@goerlitz.de – adres mailowy dla uczestników z Niemiec.
7. Do udziału w zawodach nie będą dopuszczone konstrukcje standardowe, wyprodukowane niesamodzielnie.
8. Załoga wybiera spośród siebie kapitana, który odpowiada za przestrzeganie warunków uczestnictwa i w dniu zawodów jest osobą do kontaktów dla organizatorów.
9. Załoga odpowiada w dniu imprezy za przywiezienie na miejsce startu i odwiezienie z mety konstrukcji pływającej.
10. Załoga odpowiada za wodowanie konstrukcji pływającej i samodzielnie je przeprowadza.
11. Załoga odpowiada za usunięcie konstrukcji pływającej z rzeki oraz nabrzeża i samodzielnie je przeprowadza.
12. Kapitanowie załóg są zobowiązani do wzięcia udziału w odprawie technicznej o godz. 14.00 w dniu zawodów. Odprawa odbędzie się w miejscu startu spływu.

§4
Zasady rywalizacji i oceny

1. Spływ odbywa się na trasie wyznaczonej przez organizatorów.
2. Długość trasy wynosi ok. 400 m, start do spływu następuje w rejonie Uferpark w Görlitz, meta zlokalizowana jest w rejonie mostu Staromiejskiego.
3. Trasę, na zasadach wyścigu równoległego, pokonują równocześnie dwie załogi.

4. O zwycięstwie decydują dwa kryteria:
A/ czas pokonania trasy
B/ punkty za wygląd konstrukcji pływającej przyznane przez jury
5. Zwycięzcą spływu zostaje załoga z najwyższym wynikiem uzyskanym w wyniku zastosowania wzoru:

B [(suma punktów od jurorów w skali ocen od 1 do 10) *100] – A (w sek.)
______
X
gdzie x- liczba jurorów

6. Konstrukcje pływające będą oznaczone numerami startowymi i oceniane przez jury.
7. Jury jest powoływane przez organizatorów, a jego oceny są ostateczne i niepodważalne.
8. Pomiar czasu przeprowadzany jest przez organizatorów lub osoby wyznaczone przez organizatorów w sposób maksymalnie dokładny i rzetelny.

§5
Nagrody

1. Dla uczestników zawodów przewidziane są nagrody:
– za zajęcie 1. miejsce – 2 500 zł
– za zajęcie 2. miejsce – 1 500 zł
– za zajęcie 3. miejsce – 1 000 zł
2. Nagrody będą wypłacane w PLN (zł), a podane w regulaminie kwoty są kwotami przed opodatkowaniem (brutto).

§6
Zakazy i nakazy

1. Przez cały czas trwania imprezy pod nazwą Spływ na Byle Czym Jakuby 2019 wszystkie załogi obowiązuje trzeźwość.
2. W przypadku złamania warunku z pkt 1. załoga zostaje automatycznie zdyskwalifikowana.
3. Załogi zobowiązane są do posiadania własnych środków bezpieczeństwa tj. kapoków, kamizelek ratunkowych itp.
4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i bezwzględnego stosowania się do poleceń organizatorów w tym zakresie.

§7
Warunki prawne
1. Zarówno załogi jak i poszczególni członkowie załóg nie będą wysuwać wobec organizatorów roszczeń za uszkodzenia osobowe i materialne.
2. Uczestnicy spływu samodzielnie odpowiadają za potrzebne ubezpieczenia w związku z udziałem w imprezie (np. ubezpieczenie OC, NW itd.).

§8
Obowiązki organizatora

1. Organizator posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na przeprowadzenie zawodów.
2. Organizator zleca zabezpieczenie imprezy organizacji DLRG Bezirk Görlitz e.V. DRLG Bezirk Görlitz e.V. będzie obecny na miejscu z 2 łodziami motorowymi i odpowiednio wykwalifikowanymi ratownikami.
3. W przygotowanie i zabezpieczenie imprezy włączona jest zawodowa (niemiecka) Straż Pożarna.
4. Każdej z załóg zakwalifikowanych do udziału w zawodach, po przedłożeniu odpowiednich rachunków, przysługuje zwrot kosztów budowy konstrukcji pływającej do wysokości 100 EUR.

§9
Wizerunek i dane osobowe uczestników

1. Organizatorzy mają prawo do rejestrowania audio- i/lub wideo łodzi i załóg i wykorzystywania nagrań w celach promocyjnych np. w prasie, telewizji, radio, internecie.
2. W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych, niezbędnych dla potrzeb reklamowo-marketingowych związanych z organizacją i promocją Spływu na Byle Czym Jakuby 2019.
3. Dane wymienione w par 2. będą przetwarzane zgodnie z „Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych” obowiązującą w MDK Zgorzelec, której treść pozostaje do wglądu w MDK Zgorzelec, ul. Parkowa 1.

§10
Postanowienia końcowe

1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zapisów.
2. Udział w zawodach jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem imprezy.
3. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez organizatorów.

 

 

Do góry