– Jakubowy Spływ na Byle Czym

Jednym z wydarzeń tegorocznych Jakubów będzie organizowany już po raz trzeci  Spływ na Byle Czym. Zmagania zwariowanych konstrukcji pływających odbędą się w sobotę, 25 sierpnia. Do 20 sierpnia czekamy pod adresem j.pawul@zgorzelec.com na mailowe zgłoszenia „szalonych” konstruktorów.
Warto się zgłosić i warto się postarać, bo za wygraną w spływie przewidziana jest nagroda w wysokości 2,5 tys. zł za pierwsze miejsce, 1,5 tysiąca zł za drugie miejsce i 1 tys. zł za trzecie miejsce. Oprócz nagród, dla wszystkich załóg, które zostaną zakwalifikowane do spływu (dopuszczalna liczba załóg to 8 polskich i 8 niemieckich) mamy zwrot poniesionych na budowę tratwy kosztów do wysokości 100 euro. Szczegółów szukajcie w REGULAMINIE SPŁYWU JAKUBY 2018.

REGULAMIN SPŁYWU NA BYLE CZYM JAKUBY 2018’

§1.
Organizatorami spływu są

Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH
Brüderstraße 9
02829 Görlitz | Deutschland
Tel.: +49 (0) 3581 – 67 24 20
E-Mail: kultur.service@goerlitz.de

Miejski Dom Kultury
ul. Parkowa 1
Zgorzelec 59-900| Polska
Tel.: +48 75 77 52 415
Tel.: +48 75 77 56 059
http://www.mdk.zgorzelec.eu

§2.
Czas i miejsce
1. Zawody mają charakter jednodniowy i odbywają się 25 sierpnia 2018 r. (sobota) na wyznaczonym przez organizatorów odcinku rzeki Nysa Łużycka w godzinach od 16.00 do 17.
2. Zgłoszone do udziału w spływie konstrukcje będą prezentowane jury i publiczności w miejscu startu, na nabrzeżu w Görlitz – Uferpark (przy dawnym zakładzie kondensatorów) w dniu zawodów od godz. 14.

3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu zawodów o godz. 17.30 na moście Staromiejskim.

§3.
Warunki uczestnictwa
1.W zawodach mogą brać udział wyłącznie konstrukcje mogące samodzielnie utrzymać się na wodzie, wykonane przez uczestników spływu i dopuszczone przez organizatorów.
2. Konstrukcje pływające mogą być poruszane jedynie siłami natury lub przy pomocy siły mięśni członków załóg .
3. Maksymalna liczba konstrukcji dopuszczonych do zawodów wynosi 16, przy czym strona polska ma zagwarantowanych 8 miejsc i tyle samo strona niemiecka. Decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Załoga składa się minimum z 2, maksymalnie z 4 osób.
5. Każdy z członków załogi musi być pełnoletni.
6. Zgłoszenia do spływu w postaci zdjęć konstrukcji pływającej i danych kontaktowych jednego z członków załogi będą przyjmowane drogą elektroniczną do 20 sierpnia br. na adres poczty internetowej:
a) j.pawul@zgorzelec.com – adres mailowy dla uczestników z Polski,
b) stephanie.rikl@goerlitz.de – adres mailowy dla uczestników z Niemiec.
7. Do udziału w zawodach nie będą dopuszczone konstrukcje standardowe, wyprodukowane niesamodzielnie.
8. Załoga wybiera spośród siebie kapitana, który odpowiada za przestrzeganie warunków uczestnictwa i w dniu zawodów jest osobą do kontaktów dla organizatorów.
9. Załoga odpowiada w dniu imprezy za przywiezienie na miejsce startu i odwiezienie z mety konstrukcji pływającej.
10. Załoga odpowiada za wodowanie konstrukcji pływającej i samodzielnie je przeprowadza.
11. Załoga odpowiada za usunięcie konstrukcji pływającej z rzeki oraz nabrzeża i samodzielnie je przeprowadza.
12. Kapitanowie załóg są zobowiązani do wzięcia udziału w odprawie technicznej o godz. 14.00 w dniu zawodów. Odprawa odbędzie się w miejscu startu spływu.

§4
Zasady rywalizacji i oceny
1. Spływ odbywa się na trasie wyznaczonej przez organizatorów.
2. Długość trasy wynosi ok. 400 m, start do spływu następuje w rejonie Uferpark w Görlitz , meta zlokalizowana jest w rejonie mostu Staromiejskiego.
3. Trasę, na zasadach wyścigu równoległego, pokonują równocześnie dwie załogi.
4. O zwycięstwie decydują dwa kryteria:
A/ czas pokonania trasy
B/ punkty za wygląd konstrukcji pływającej przyznane przez jury
5. Zwycięzcą spływu zostaje załoga z najwyższym wynikiem uzyskanym w wyniku zastosowania wzoru:

B [(suma punktów od jurorów w skali ocen od 1 do 10) *100]                         – A (w sek.)
_______________________
X

gdzie x- liczba jurorów

6. Konstrukcje pływające będą oznaczone numerami startowymi i oceniane przez jury z zachowaniem anonimowości załóg i bez ich udziału.
7. Jury jest powoływane przez organizatorów, a jego oceny są ostateczne i niepodważalne.
8. Pomiar czasu przeprowadzany jest przez organizatorów lub osoby wyznaczone przez organizatorów w sposób maksymalnie dokładny i rzetelny.

§5
Nagrody
1. Dla uczestników zawodów przewidziane są nagrody:
– za zajęcie 1. miejsce – 2 500 zł
– za zajęcie 2. miejsce – 1 500 zł
– za zajęcie 3. miejsce – 1 000 zł
2. Nagrody będą wypłacane w PLN (zł), a podane w regulaminie kwoty są kwotami przed opodatkowaniem (brutto).

§6
Zakazy i nakazy
1. Przez cały czas trwania imprezy pod nazwą Spływ na Byle Czym Jakuby 2018 wszystkie załogi obowiązuje trzeźwość.
2. W przypadku złamania warunku z pkt 1. załoga zostaje automatycznie zdyskwalifikowana.
3. Załogi zobowiązane są do posiadania własnych środków bezpieczeństwa tj. kapoków, kamizelek ratunkowych itp.
4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i bezwzględnego stosowania się do poleceń organizatorów w tym zakresie.

§7
Warunki prawne
1. Zarówno załogi jak i poszczególni członkowie załóg nie będą wysuwać wobec organizatorów roszczeń za uszkodzenia osobowe i materialne.
2. Uczestnicy spływu samodzielnie odpowiadają za potrzebne ubezpieczenia w związku z udziałem w imprezie (np. ubezpieczenie OC, NW itd.).

§8
Obowiązki organizatora
1. Organizator posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na przeprowadzenie zawodów.
2. Organizator zleca zabezpieczenie imprezy organizacji DLRG Bezirk Görlitz e.V. DRLG Bezirk Görlitz e.V. będzie obecny na miejscu z 2 łodziami motorowymi i odpowiednio wykwalifikowanymi ratownikami.
3. W przygotowanie i zabezpieczenie imprezy włączona jest zawodowa (niemiecka) Straż Pożarna.
4. Każdej z załóg zakwalifikowanych do udziału w zawodach po przedłożeniu odpowiednich rachunków przysługuje zwrot kosztów budowy konstrukcji pływającej do wysokości 100 EUR.

§9
Wizerunek i dane osobowe uczestników
1. Organizatorzy mają prawo do rejestrowania audio- i/lub wideo łodzi i załóg i wykorzystywania nagrań w celach promocyjnych np. w prasie, telewizji, radio, Internecie.
2. W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych, niezbędnych dla potrzeb reklamowo-marketingowych związanych z organizacją i promocją Spływu na Byle Czym Jakuby 2018.

§10
Postanowienia końcowe
1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zapisów.
2. Udział w zawodach jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem imprezy.
3. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez organizatorów.

Do góry