– Osada historyczna na szlaku VIA REGIA

 

 

 

I. Okres realizacji projektu: 
15.06.2018 -20.10.2018

II. Informacje o finansowaniu 
– łączne wydatki: 23.497,92 EUR
– wartość dofinansowania z EFRR (85%): 19.973,23 EUR

III. Cel projektu
– Rozwój współpracy i wzajemne zbliżenie mieszkańców regionu poprzez wspólne działania w dziedzinie historii, kultury i edukacji ze szczególnym uwzględnieniem XVII w. historii tego terenu.

IV. Opis projektu: 
– Projekt „Osada historyczna na szlaku VIA REGIA” realizowany będzie w Zgorzelcu w okresie VI-X 2018 roku. Działania projektowe odbywać się będą w VIII.2018 na ul. Struga/Wąwóz, Daszyńskiego. Głównym działaniem będzie budowa XVII w. osady hist. w kontekście szlaku Via Regia. Poprzez rekonstrukcję obozowiska hist., pokazy rzemieślnicze, musztry wojskowej, kuchni hist., sztuk walk widzowie (ok. 5.000 PL i 4.000 SN) będą mogli „na żywo” poznać dawne rzemiosło, XVIIw. zwyczaje i życie mieszkańców. Ponadto wszyscy zainteresowani wezmą udział w polsko–niemieckich hist. warsztatach: tanecznych (25 PL, 20 SN), sztuk walk (10 PL, 8 SN), rzemieślniczych (30 PL, 20 SN). Niewątpliwą atrakcją będą scenki obyczajowe oraz widowisko „katostwo” z interaktywnym udziałem widzów (ok. 1.500 PL, 1.000 SN). Nad bezpieczeństwem uczestników i widzów działań projektowych czuwać będzie firma ochroniarska. Ponadto Beneficjent zapewni uczestnikom i widzom toalety, opiekę medyczną. Wszystkie działania info-promocyjne będą zawierały niezbędne logotypy,informację o dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022.

Beneficjent: Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
Partner projektu: Görlitzer Kulturservicegesellschaft

 

 

 

 

I. Laufzeit des Projektes
15.06.2018 -20.10.2018

II. Geplante Finanzierung:
– Gesamtausgaben: 23.497,92 EUR
– Beantragte EFRE-Fördersumme (85%) : 19.973,23 EUR

III. Projektziel
– Die Entwicklung der Zusammenarbeit und gegenseitige Annäherung der Bewohner der Region durch gem.Aktivitäten in den Bereichen Geschichte,Kultur u.Bildung mit Schwerpunkt Geschichte der Region im 17.Jh.

IV. Projektbeschreibung
– Das Projekt „Historische Siedlung an der Straβe Via Regia“ wird in Zgorzelec zwischen 6.-10.2018 durchgeführt.Die Projektmaβnahmen finden im 8.2018 in Str.Struga/Wąwóz/Daszyńskiego statt. Die Hauptmaβnahme ist der Bau einer historischen Siedlung aus dem 17.Jh. im Kontext der Straβe Via Regia.Mit der Rekonstruktion der historischen Siedlung, Handwerkspräsentationen, dem Militärexerzieren, der historischen Küche, der Kampfkunst können Zuschauer(ca. 5000PL,4 000 SN) das alte Handwerk, Sitten und das Leben der Bewohner im 17. Jahr „live“ erleben. Alle Interessierte nehmen an dt-pl. historischen Workshops teil:Tanz(50PL,40SN), Kampfkunst(20PL,16SN), Handwerk (60PL,40SN).Eine besondere Attraktion sind Alltagsszenen sowie das Spektakel „Henkertum“ mit einer interaktiven Zuschauerteilnahme(ca.1.500PL,1.000SN).Eine Sicherheitsfirma sorgt für die Sicherheit der Teilnehmer und Zuschauer während der Projektaktivitäten. Der Begünstigte sorgt auβerdem für mobile Toiletten und medizinische Versorgung für Teilnehmer und Zuschauer. Alle Öffentlichkeitsaktivitäten werden mit erforderlichen Logos, Hinweisen auf die EFRE-Förderung aus dem Kleinprojektefonds INTERREG Polen-Sachsen 2014-2022 versehen.

Beneficjent: Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
Projektpartner: Görlitzer Kulturservicegesellschaft

Do góry