– Tango nad Nysą Dwojga Narodów – polsko – niemieckie warsztaty taneczne

 

 

 

 

 

 

 

 

Tango nad Nysą Dwojga Narodów – polsko – niemieckie warsztaty taneczne

I. Okres realizacji:
– rozpoczęcie realizacji projektu: 18.11.2017r.
– planowane zakończenie projektu: 31.07.2018r.

II. Informacje o finansowaniu:
– łączne wydatki: 22.396,51 EUR
– wartość dofinansowania z EFRR: 19.037,03 EUR

III. Cel projektu:
Pogłębianie współpracy pomiędzy obywatelami Euroregionu Nysa na rzecz wzrostu atrakcyjności kulturowej Euroregionu Nysa.

IV. Opis projektu:
Projekt zakłada przeprowadzenie 7 dwudniowych sobotnio-niedzielnych warsztatów, na których uczestnicy będą uczyć się tańczyć tango. Dodatkowo w soboty oprócz zajęć warsztatowych uczestnicy będą mogli utrwalić zdobytą wiedzę podczas wieczorków tanecznych. Na wieczorkach tanecznych nauczyciele wykonają pokaz swoich umiejętności – zaprezentują się w tańcu, a na zakończenie projektu uczestnicy wykonają pokaz finałowy nabytych umiejętności. Warsztatom towarzyszyć będą działania przewidziane dla miłośników kina, melomanów czy osób interesujących się malarstwem. Zorganizowana zostanie wystawa malarska prac o tematyce tangowej wykonanych przez pracownię malarską MDK. Zostaną wystawione prace wykonane w trakcie 4 dwugodzinnych zajęć w pracowni malarskiej. Zaprezentowany zostanie film związany z tangiem przez Kino POZA. W trakcie jednego z wieczorów wykonany zostanie koncert przez artystów grających muzykę tangową. Zaplanowane zostały spotkania partnerów projektowych mające na celu wspólną pracę przy realizacji projektu. W projekcie zaplanowano również działania promujące projekt i źródła jego finansowania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska –
Saksonia 2014-2022.

Beneficjent: Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
Partner Projektu: Champagnetango GbR Görlitz

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Tango der beiden Nationen an der Neiße –Deutsch-Polnische Tanzworkshops

I. Laufzeit des Projektes
– geplanter Beginn: 18.11.2018r.
– geplanter Abschluss: 31.07.2018r.

II. Geplante Finanzierung:
– Gesamtausgaben: 22.396,51 EUR
– Beantragte EFRE-Fördersumme: 19.037,03 EUR

III. Projektziel
Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Bürgern der Euroregion Neiße zur Steigerung
der kulturellen Attraktivität der Euroregion Neiße.

IV. Projektbeschreibung
Das Projekt umfasst sieben zweitägigen Treffen am Samstag und Sonntag, in dem die Teilnehmer lernen, den Tango zu tanzen. Zusätzlich am Samstag außer Workshops werden die Teilnehmer in der Lage sein, das erworbene Wissen in Tanzabenden zu vertiefen. An den Abenden führen Tanzlehrer ihr Können vor. Sie werden den Tanz präsentieren, und am Ende des Projekts werden die Teilnehmer die letzte Show mit den erworbenen Fähigkeiten selbst durchführen. Die Workshops werden von Aktivitäten begleitet, die für Filmfans, Musikliebhaber oder Malerei-interessierte Menschen von Interesse sind. Eine Ausstellung mit von Bildern über den Tango wird von der MDK Malerei Werkstatt gestaltet. Es werden Werke im Laufe von vier zweistündigen Workshops in Malatelier ausgestellt. Es wird ein Film zum Thema Tango im Kino Poza präsentiert. Während einer der Abende wird es ein Konzert mit Tango-Musik geben. Es werden Treffen von Projektpartner geplant, um gemeinsam das Projekt zu realisieren. In dem Projekt sind auch Aktivitäten geplant, um das Projekt und seine Finanzierungsquellen zu fördern.

Beneficjent: Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu 
Projektpartner: Champagnetango GbR Görlitz

Do góry